Vatuyaka Sangam School

Phone: + (679) 6263779
Email: vatuyakap@sangamedu.ac.fj
Head Teacher: Mr. Ronnal Prakash